Impressum

simplesurance GmbH
Am Karlsbad 16
10785 Berlin

Telefon: 46 20204020
( gratis | Må.-fr 09-18 )

E-post: support.se@simplesurance.com

VD: Robin von Hein, Dr. Clemens Dietrich, Joachim von Bonin, Manuel Kester

Registreringsdomstol: Amtsgericht Berlin-Charlottenburg HRB 142163 B

USt ID: DE283131437

Skattenummer: 37/535/50479


Privacy Policy

§ 1 Information om insamling av personuppgifter

 1. Dataskyddet och säker hantering av dina uppgifter är mycket viktigt för oss. För att möta de ständigt ökande kraven har företaget Simplesurance GmbH mandat som extern dataskyddsombud. I alla dataskyddsfrågor stöds vi av många års kunskap från Simplesurance GmbH för att beakta de juridiska och tekniska kraven.

  Med denna dataskyddsdeklaration uppfyller vi våra informationsskyldigheter enligt artiklarna 13 och 14 i Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning (Dataskyddsförordningen, DSF).

  I det följande informerar vi dig om insamlingen av personuppgifter när du använder vår webbplats. Personuppgifterna är alla uppgifter som är relaterade till dig personligen, till exempel ditt namn, adress, e-postadress, användarnas beteende.

 2. Ansvarig person enligt art. 4, punkt 7 DSF är

  Simplesurance GmbH
  Am Karlsbad 16
  10785 Berlin

  Tel.: 020204020 (gratis | mån. - fre. från 09:00 till 18:00) e-postadress: support.se@simplesurance.de

  För att kontakta vår dataskyddsombud, skriv till dataprotection@simplesurance.de.

 3. Om du kontaktar oss via e-post eller om du använder kontaktformuläret lagras de uppgifter du har lämnat (obligatorisk information är: din e-postadress och innehållet i ditt meddelande) för att svara på dina frågor. Dessutom kan vi bearbeta de uppgifter som du har tillhandahållit för att informera dig om andra intressanta produkter från vår portfölj eller för att skicka e-postmeddelanden med teknisk information (se artikel 6, punkt 1, bokstav f DSF). Du kan när som helst invända mot denna behandling via e-post till dataprotection@simplesurance.de utan att ådra dig några andra kostnader än kostnaderna för överföringen enligt grundtaxorna. Vi kommer att radera data som uppstår i detta sammanhang efter att lagringen inte längre krävs, eller vi kommer att begränsa behandlingen om det finns lagliga krav på lagring.
 4. Om du för enskild funktion av vårt erbjudande använder avtalade tjänsteleverantörer eller om du vill använda dina uppgifter för reklamändamål, kommer vi att informera dig i detalj om respektive processer här nedan. Här anger vi också de angivna kriterierna för lagringsperioden.

§ 2 Dina rättigheter

Enligt DSF har du följande rättigheter:

 • För att begära information om kategorierna av de bearbetade uppgifterna, bearbetningsändamål, alla mottagare av uppgifterna, den planerade lagringsperioden (se artikel 15 DSF);
 • att begära korrigering och/eller tillägg av felaktiga eller ofullständiga uppgifter (se artikel 16 DSF);
 • att när som helst återkalla ett giltigt tillstånd med verkan för framtiden (se artikel 7, punkt 3 DSF är
 • att begära radering av uppgifter i vissa fall inom ramen för artikel 17 DSF - särskilt om uppgifterna inte längre krävs för det avsedda syftet eller om de behandlas olagligt, eller om du återkallar ditt samtycke i enlighet med art. 7, punkt 3 DSF eller om du har förklarat invändning i enlighet med artikel 21 DSF;
 • att begära begränsning av uppgifter under vissa förhållanden om det inte går att radera eller om skyldigheten att radera är i tvist (se artikel 18 DSF);
 • dataportabilitet, detta innebär att du kan ta emot de uppgifter du har gett oss i ett vanligt maskinläsbart format, t.ex. i CSV-format, och vid behov kan vi överföra uppgifterna till andra (se artikel 20 DSF);
 • att klaga till den ansvariga tillsynsmyndigheten om databehandling

Vänligen skicka all information, radering och korrigering, begäran om information, förfrågningar om dataportabilitet eller invändningar mot databehandling via e-post eller post till följande adress

implesurance GmbH
personlig/konfidentiell Am Karlsbad 16
10785 Berlin

Email: dataprotection@simplesurance.de

Telefonnummer.: 020204020 (gratis | mån. - fre. från 09:00 till 18:00)

Dessutom vill vi påpeka att du kan invända mot den framtida behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med de rättsliga kraven i artikel 21 DSF när som helst. Invändningen kan särskilt göras mot bearbetningen för direkt marknadsföringsändamål.

§ 3 Insamling av personuppgifter under ditt besök på vår webbplats

 1. När du använder webbplatsen endast i informationssyfte, vilket innebär att om du inte registrerar eller på annat sätt förser oss med information, samlar vi bara in de personuppgifter som överförs till vår server av din webbläsare. Om du vill se vår webbplats samlar vi in följande uppgifter, vilket är tekniskt nödvändigt för att vi ska kunna visa vår webbplats för dig och för att garantera stabilitet och säkerhet (den rättsliga grunden är artikel 6, punkt 1, avsnitt 1, bokstav f DSF):
  • IP-adress
  • Ansökningsdatum och ansökningstid
  • Tidszonsskillnad till Greenwich Mean Time (GMT)
  • Begärans innehåll (specifik sida)
  • Åtkomststatus/HTTP-statuskod
  • Respektive mängd av de överförda uppgifterna
  • Webbplats förfrågan kom från
  • Webbläsare
  • Operativsystem och gränssnitt för operativsystemet
  • Språk och version av webbläsarprogramvaran.
 2. Kakor
  ”Kakor” är små filer som lagras på användarnas datorer. Olika information kan lagras i kakor. En kaka används främst för att lagra information om en användare (eller den enhet som kakoren lagras på) under eller efter deras besök i ett online-erbjudande. Tillfälliga och/eller 'session' eller 'övergående kakor' är kakor som raderas efter att en användare lämnar ett online-erbjudande och om användaren stänger sin webbläsare. En sådan kaka kan till exempel lagra innehållet i en kundvagn i en onlinebutik eller en inloggningsstatus. Kakor kallas 'permanenta' eller 'beständiga' och förblir lagrade även efter att webbläsaren har stängts. Inloggningsstatus kan till exempel sparas om användarna besöker den efter flera dagar. Användarnas intressen kan också lagras i en sådan kaka, som används för att mäta intervallet och för marknadsföringsändamål. 'Tredjepartskakor' är kakor som erbjuds av andra leverantörer än den person som ansvarar för att driva onlineanbudet (annars, om de bara är deras kakor, kallas de för 'förstapartskakor').
  Vi kan använda tillfälliga och permanenta småkakor och förtydliga detta i samband med vår dataskyddsdeklaration och kakabannrar.

  Vi använder tekniskt nödvändiga kakor.
  Den rättsliga grunden för användning av småkakor är att det finns ett legitimt intresse för stabiliteten och säkerheten för våra IT-system i den mening som avses i artikel 6, punkt 1, bokstav f DSF.
  För att använda andra kakor ber vi dig om ditt tillstånd (rättslig grund enligt artikel 6, punkt 1, bokstav a DSF) via vår kaka-banner:Privacy Settings

§ 4 Vidarebefordra av uppgifter

En överföring av dina personuppgifter till tredje part för andra ändamål än de som anges nedan kommer inte att genomföras.

Vi vidarebefordrar endast dina personuppgifter till tredje part om

 • Du har gett ditt uttryckliga samtycke i enlighet med artikel 6, punkt 1, avsnitt 1, bokstav a DSF.
 • Överföringen enligt artikel 6, punkt 1, avsnitt 1, bokstav f DSF krävs för att skydda våra legitima intressen eller för att skydda tredje parts legitima intressen. Det finns ingen anledning att anta att du har ett tvingande legitimt intresse av att inte avslöja dina uppgifter,
 • Om det finns en rättslig skyldighet att lämna ut information i enlighet med artikel 6, punkt 1, avsnitt 1, bokstav c
 • och om detta är lagligt tillåtet och krävs i enlighet med artikel 6, punkt 1, avsnitt 1, bokstav b DSF.

§ 5 Användning av vår webbshop

 1. Dessutom kan vi bearbeta de uppgifter som du har tillhandahållit för att informera dig om andra intressanta produkter från vår portfölj eller för att skicka e-postmeddelanden med teknisk information (se artikel 6, punkt 1, bokstav f DSF). Du kan när som helst begära denna behandling genom att skicka ett e-postmeddelande till
  dataprotection@simplesurance.deutan att medföra några andra kostnader än kostnaderna för överföringen enligt grundtaxorna.

 2. Det finns ingen risk när du betalar dina försäkringar. Företaget Schutzklick överför dina kontaktuppgifter samt den beställda försäkringen till
  partners Saferpay (www.saferpay.com, SIX Payment Services AG, Hardturmstrasse 201, CH-8005 Zurich), Stripe (www.stripe.com, Stripe, Inc., 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, USA), Klarna (www.Klarna.com, Klarna Bank AB, Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Sverige) or PayPal (www.paypal.com, PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg)
 3. På grund av kommersiella och skatterättsliga krav är vi skyldiga att spara din adress, din betalning och din orderinformation i tio år. Efter två år kommer vi dock att begränsa behandlingen. Detta innebär att dina uppgifter endast kommer att användas för att uppfylla juridiska skyldigheter.
 4. För att förhindra obehörig åtkomst från tredje part till dina personuppgifter, särskilt ekonomiska data, krypteras beställningsprocessen med TLS-teknik.

§ 6 Online närvaro i sociala medier

Fan-sidor på Xing och LinkedIn

Företaget Simplesurance GmbH driver fansidor på Xing och LinkedIn. Dessa sidor drivs enligt våra legitima intressen att tillhandahålla uppdaterad och stödjande information och interaktionsalternativ för och tillsammans med våra användare och besökare enligt artikel 6, punkt 1, bokstav f DSF.
Under varje åtkomst till sidorna för simplesurance GmbH i de sociala nätverken genereras olika data, såsom mängden data som överförs, IP-adressen som används eller åtkomsttiden. De respektive nätoperatörerna använder kakor för att lagra och vidare bearbeta denna information. Kakorna är små textfiler som lagras på användarnas olika slutenheter. Om användaren har en motsvarande profil av nätverket och är inloggad på det, sker lagring och analys över enheter.
Den tekniska åtkomsten och den vidare användningen av dessa data, som uppstår i samband med åtkomsten till fansidan, är i allmänhet hos operatören av det sociala nätverket. Företaget Simplesurance GmbH har varken tillgång till insamlad användningsinformation, och vi kan inte heller bestämma hur dessa uppgifter används av nätoperatören.
Dessutom vill vi påpeka att de sociala nätverkens databehandling kan ske utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. För mer information om hanteringen av de uppgifter som samlas in av de sociala nätverken, vänligen kontakta den ansvariga operatören av det sociala nätverket.
Här hittar du respektive dataskyddsdeklarationer:
XING: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=de_DE Uppgifterna överförs till USA på grundval av EU: s standardavtalsklausuler.

§ 7 Dataskyddsdeklaration för vår Facebook-fansida

På adressen https://www.facebook.com/Simplesurance/ driver vi en officiell sida för vårt företag, en 'fansida', på det sociala nätverket Facebook.
För oss är skyddet av dina personuppgifter mycket viktigt. Av denna anledning behandlar vi dina uppgifter uteslutande på grundval av lagstadgade bestämmelser och enligt gällande dataskyddsföreskrifter.
I denna dataskyddsdeklaration informerar vi dig om databehandlingen på vår företagsida på det sociala nätverket Facebook. Dessutom förklarar vi användarnas rättigheter för denna fansida vad gäller lagring och användning av deras personuppgifter.

1.De personer som gemensamt ansvarar för driften av denna Facebook-sida är:

Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland ('Facebook')
and
Simplesurance GmbH, Am Karlsbad 16, 10785 Berlin Germany
Under den här länken kan du se överenskommelsen om det gemensamma ansvaret: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.
Enligt detta avtal tar Facebook Ireland huvudansvaret för behandlingen av Insights-informationen och åtar sig att fullgöra alla skyldigheter enligt Allmänna dataskyddsförordningen beträffande behandlingen av Insights-informationen.

2.Dataskyddsombud:

Dataskyddsombudet för Facebook Ireland Ltd. kan nås via följande länk:
https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970
Du kan nå vår dataskyddsombud per post på vår postadress. För detta ändamål måste du lägga till följande till adressen: 'personligt/konfidentiellt för dataskyddsombudet'. Du kan också nå dataskyddserbjudandet via e-post. För detta ändamål vänligen skriv till: dataprotection@simplesurance.de

3. Bearbetningsändamål

Vi använder den sammanfattade informationen som är tillgänglig på Facebook för att göra inlägg och aktiviteter på vår Facebook-sida mer attraktiva för användarna. Till exempel använder vi ålders- och könsfördelningen för en anpassad adress och användarnas önskade besöketider för en tidsoptimerad planering av våra inlägg. Informationen om vilken typ av slutanordningar som används av besökare hjälper oss att anpassa inläggen till dem när det gäller visuell design. Enligt användarvillkoren för Facebook-termer, som varje användare har godkänt när de skapar en Facebook-profil, kan vi identifiera prenumeranter och fans på sidan. Vi kan också se deras profiler och annan delad information. Enligt sin egen information använder Facebook informationen Facebook Användarvillkor och Instagram Användarvillkor tillhandahålla och stödja Facebook-produkter och relaterade tjänster som beskrivs på Facebook. För mer information, se https://www.facebook.com/privacy/explanation

4. Databehandling

4.1 Kakor
När du kommer till vår fansida kommer du att informeras om användningen av kakor. Detta sker via en cookiebanner från Facebook. Du kommer att bli ombedd om ditt samtycke.

4.2 Facebook-insikter

Statistiska data från olika kategorier kan tas fram av operatören av 'fan-sidan' via den så kallade 'Insikter' på Facebook-sidan. Denna statistik genereras och tillhandahålls av Facebook. Denna funktion kan inte stängas av. Generering och bearbetning av data kan inte förhindras. Mer information finns på följande länk:
https://www.facebook.com/business/help/144825579583746?helpref=search&sr=15&query=insights
För en valbar period och för kategorierna fans, prenumeranter, personer som nås och interagerar människor tillhandahåller Facebook följande data:
Totalt antal sidvisningar, 'gillanden', sidaktiviteter, inläggsinteraktioner, räckvidd, videovisningar, inläggs räckvidd, kommentarer, delat innehåll, svar, andel män och kvinnor, ursprung baserat på land och stad, språk, visningar och klick i butiken, klickar på ruttplaneraren, klickar på telefonnummer. På detta sätt tillhandahålls också information om Facebook-grupperna som är länkade till vår Facebook-sida.
På grund av den ständiga utvecklingen av Facebook förändras tillgängligheten och behandlingen av data. Här hittar du dataskyddsdeklarationen från Facebook för mer information: https://www.facebook.com/about/privacy/

5. Lagstöd

Dessa sidor drivs enligt våra legitima intressen att tillhandahålla uppdaterad och stödjande information och interaktionsalternativ för och tillsammans med våra användare och besökare enligt artikel 6, punkt 1, bokstav f DSF.

6.Överföring av uppgifterna till utlandet

Enligt sina egna uttalanden delar Facebook information som tas emot både internt mellan Facebook-företagen och med externa partners. För detta ändamål överförs informationen från Facebook Ireland till USA och andra tredjeländer. Överföringarna till så kallade tredjeländer görs, enligt Facebooks egen information, på grundval av de standardavtalsklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen. I förekommande fall utförs detta också på grundval av de beslut om lämplighet som utfärdats av Europeiska kommissionen.

§ 8 Integrering av YouTube-videor

 1. Vi har integrerat YouTube-videor i vårt online-erbjudande, lagrat på www.youtube.com och kan spelas direkt från vår webbplats om du har gett ditt tillstånd via vår cookie-banner.
 2. Om du besöker webbplatsen får YouTube informationen om att du har öppnat motsvarande undersida på vår webbplats. Dessutom kommer uppgifterna i punkt 3 i denna deklaration att överföras. Detta händer oavsett om YouTube tillhandahåller ett användarkonto för din inloggning eller om det inte finns något användarkonto. Om du är inloggad på Google tilldelas dina uppgifter direkt till ditt konto. Om du inte vill ha denna tillskrivning till din profil på YouTube måste du logga ut innan du aktiverar knappen. YouTube sparar dina data som en användningsprofil och använder den för reklam, marknadsundersökningar och/eller behovsbaserad design av sin webbplats. Denna typ av utvärdering sker särskilt (även för användare som inte är inloggade) för att tillhandahålla behovsbaserad reklam och för att informera andra användare av det sociala nätverket om dina aktiviteter på vår webbplats. Du har rätt att invända mot skapandet av dessa användarprofiler, även om du måste kontakta YouTube för att utöva denna rättighet.
 3. Ytterligare information om syftet och omfattningen av datainsamlingen och dess bearbetning av YouTube finns i dataskyddsdeklarationen. Där kan du också hitta mer information om dina rättigheter och inställningsalternativ för att skydda din integritet: www.google.de/intl/de/policies/privacy. Uppgifterna överförs till USA på grundval av EU: s standardavtalsklausuler.

§ 9 Integrering av Vimeo-videor

 1. Vi använder Vimeo för att integrera videor från leverantören. De lagras på http://www.vimeo.com och kan spelas direkt från vår webbplats. De är alla integrerade i 'utökat dataskyddsläge'. Detta innebär att ingen data om dig som användare kommer att överföras till Vimeo om du inte spelar upp videoklippen. Först när du spelar upp videoklippen överförs de uppgifter som nämns under § 2. Vi har inget inflytande på denna dataöverföring.
 2. Om du besöker webbplatsen får Vimeo informationen om att du har öppnat motsvarande undersida på vår webbplats. Dessutom kommer uppgifterna i § 3, avsnitt 1 i denna deklaration att överföras. Detta händer oavsett om Vimeo tillhandahåller ett användarkonto för din inloggning eller om det inte finns något användarkonto. Vimeo sparar dina data som en användningsprofil och använder den för reklam, marknadsundersökningar och/eller behovsbaserad design av sin webbplats. Denna typ av utvärdering sker särskilt (även för användare som inte är inloggade) för att tillhandahålla behovsbaserad reklam och för att informera oss om dina aktiviteter på vår webbplats. Du har rätt att invända mot skapandet av dessa användarprofiler, även om du måste kontakta Vimeo för att utöva denna rättighet.
 3. Ytterligare information om syftet och omfattningen av datainsamlingen och dess bearbetning av Vimeo finns i dataskyddsdeklarationen. Där kan du också hitta mer information om dina rättigheter och inställningsalternativ för att skydda din integritet: https://vimeo.com/privacy. Uppgifterna överförs till USA på grundval av EU: s standardavtalsklausuler. Vimeo drivs av företaget Vimeo, Inc. med huvudkontor på följande adress: 555 West 18th Street, New York, New York 10011.

§ 10 Användning av Google Analytics

 1. Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som erbjuds av Google Inc. (“Google”). Google Analytics använder så kallade 'kakor'. De är textfiler som lagras på din dator. De möjliggör din användning av webbplatsen som måste analyseras. Informationen som genereras av kakan om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Om IP-anonymisering är aktiverad på den här webbplatsen kommer din IP-adress att förkortas av Google inom EU-länderna eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Hela IP-adressen skickas endast till en Google-server i USA och förkortas där i undantagsfall. På operatörens vägnar på denna webbplats kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att förse webbplatsoperatören med andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning.
 2. IP-adressen som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics slås inte samman med annan Google-data.
 3. Denna webbplats använder Google Analytics med tillägget '_anonymizeIp()'. På så sätt bearbetas IP-adresser i förkortad form så att personliga referenser kan uteslutas. Om de uppgifter som samlas in om dig kan länkas till en person kommer detta att uteslutas omedelbart och personuppgifterna kommer att raderas omedelbart.
 4. Vi använder tjänsten från Google Analytics för att analysera användningen av vår webbplats och för att förbättra den regelbundet. Vi kan använda den erhållna statistiken för att förbättra vårt erbjudande och göra det mer intressant för dig som användare. Den rättsliga grunden för användningen av Google Analytics är ditt samtycke i enlighet med artikel 6, punkt 1, avsnitt 1, bokstav a DSF, som du kan ge via vår kaka-banner. Uppgifterna överförs till USA på grundval av EU: s standardavtalsklausuler.
 5. Information om tredje part: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, faxnummer: +353 (1) 436 1001. Användningsvillkor: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, översikt över dataskydd: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, samt dataskyddsdeklarationen: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.
 6. Denna webbplats använder också Google Analytics för en analys över flera enheter av besökarflöden, som utförs via ett användar-ID. Du kan inaktivera analysen över olika enheter av din användning i ditt kundkonto under 'Mina data', 'Personliga data'.

§ 11 Användning av Hotjar

Vi använder Hotjar för att bättre förstå våra användares behov och för att optimera erbjudandet och upplevelsen på denna webbplats. Med Hotjar-tekniken förstår vi bättre våra användares upplevelser (till exempel hur mycket tid användare spenderar på vilka sidor, vilka länkar de klickar på, vad de gillar och vad inte etc.) och detta hjälper oss att erbjuda våra användare återkoppling. Hotjar arbetar med kakor och annan teknik för att samla in data om våra användares beteende och om deras slutenheter, särskilt IP-adressen till enheten (registreras och lagras endast anonymt när du använder webbplatsen), skärmstorlek, enhetstyp ( Unika enhetsidentifierare), information om vilken webbläsare som används, plats (endast land) och önskat språk för visning av vår webbplats. Hotjar lagrar denna information för våra räkning i en pseudonymiserad användarprofil. Hotjar är enligt kontrakt förbjudet att sälja de uppgifter som Hotjar har samlat in för våra räkning.

Den rättsliga grunden för användningen av Google Analytics är ditt samtycke i enlighet med artikel 6, punkt 1, avsnitt 1, bokstav a DSF, som du kan ge via vår kaka-banner. Vi har ingått ett orderhanteringsavtal med Hotjar enligt artikel 28 DSF.

§ 12 Kundförfrågningar via Zendesk

Vi använder Zendesk Support Widget, en kundtjänstplattform från Zendesk Inc., 989 Market Street 300, San Francisco, CA 94102, USA, för att behandla kundförfrågningar. För detta ändamål registreras nödvändiga uppgifter som efternamn, förnamn, postadress, telefonnummer, e-postadress via vår webbplats för att svara på dina frågor.

http://www.zendesk.com/company/privacy.

Om du kontaktar oss via e-post eller med hjälp av ett formulär, använder vi bara de personuppgifter du anger för att behandla den specifika begäran. De tillhandahållna uppgifterna behandlas konfidentiellt. Uppgifterna och meddelandeshistoriken med vår servicedesk sparas för uppföljningsfrågor och efterföljande kontakt. Vi har ingått ett orderhanteringsavtal med Zendesk enligt artikel 28 DSF. Uppgifterna överförs till USA på grundval av EU: s standardavtalsklausuler.

§ 13 Användning av granskningsportaler eKomi, Trustpilot och opineo.pl

När du har rapporterat ett anspråk till oss och detta har behandlats kan vi be dig att utvärdera våra tjänster. Detta görs helt frivilligt och först efter att du klickat på länken som skickats. Trustpilot (Trustpilot A/S, Pilestraede 58, 5. våning, 1112 Köpenhamn K, Danmark) och opineo.pl - endast för rapporterade fordringar i Polen - (Ringier Axel Springer Polska sp. Z oo, ul. Domaniewskiej 49, 02-627 Warszawa) kommer att be dig att ange ditt namn (alias utan personlig referens möjligt) och e-postadress för att ge en allmän bedömning av vårt företag. Vi kan inte tilldela ditt betyg till den skada du rapporterade och vi kan inte identifiera dig om du inte använder några personuppgifter som vi redan känner till.
När du har ingått ett försäkringsavtal med oss eller efter att du har behandlat din skadeanmälan kommer du automatiskt att bli ombedd att betygsätta våra tjänster. Detta görs helt frivilligt och först efter att du klickat på länken som skickats. Dina uppgifter (e-postadress och beställnings-ID eller -namn) överförs först till den oberoende tjänsteleverantören eKomi (www.ekomi.de, eKomi Ltd., Zimmerstrasse 11, 10969 Berlin). eKomi tar då bara emot dina data för att få betyg via skyddande klick. Behandlingen av dina uppgifter med eKomi är automatiserad. Vi kan tilldela utvärderingen till eKomi till det ingående avtalet eller till den skada du har rapporterat. Att få betyg från vår tjänsteleverantör utförs enligt våra instruktioner och i enlighet med ett orderhanteringsavtal (se artikel 28 DSF).
Dessa kontakter är baserade på artikel 6, punkt 1, bokstav f DSF i samband med ErwG 47 DSF (direktannonsering som ett legitimt intresse för företaget simplesurance GmbH). Du kan när som helst invända mot denna behandling av dina uppgifter för reklamändamål via e-post till dataprotection@simplesurance.de utan att ådra dig några andra kostnader än kostnaderna för överföringen enligt grundtaxorna.
Här hittar du dataskyddsdeklarationer från våra tjänsteleverantörer:
eKomi https://www.ekomi.de/de/datenschutz/
Trustpilot https://de.legal.trustpilot.com/for-reviewers/end-user-privacy-terms
Opineo.pl https://polityka-prywatnosci.onet.pl/index.html

§ 14 Dataskydd för ansökningar och ansökningsprocessen

Du kan bara ansöka om ett jobb via vår online portal https://www.simplesurance.com/de/karriere. För att se våra lediga platser där kan du gå till sidorna hos vår tjänsteleverantör Greenhouse. Överföringen av dina sökandedata till oss är krypterad.

Vi behandlar dina data i våra IT-system som en del av ansökningsprocessen. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6, punkt 1, bokstav b DSF.

Om du förser oss med dina ansökningsdokument (till exempel med din kostnadsfria ansökan) och dina personuppgifter via okrypterad e-post eller per post, ger du oss behörighet till denna överföringsmetod. Du ger oss också behörighet att kommunicera med dig i ansökningsprocessen via okrypterad e-post, till exempel för att bekräfta mottagandet av din ansökan via okrypterad e-post. Den rättsliga grunden för kommunikationskanalen är artikel 6, punkt 1 bokstäver a och f DSF.

Du kan när som helst återkalla din auktorisation för okrypterad e-postkommunikation genom att skicka ett e-postmeddelande till jobs@simplesurance.de med verkan för framtiden.

Vi samlar in och behandlar personuppgifter för sökande i syfte att hantera ansökningsprocessen. Behandlingen kan också vara elektronisk. Detta händer om en sökande skickar in relevanta ansökningsdokument till oss, till exempel via e-post eller via ett webbformulär på webbplatsen. Om vi tecknar ett anställningsavtal med en sökande kommer de överförda uppgifterna att lagras i syfte att behandla anställningsförhållandet i enlighet med de lagstadgade bestämmelserna och överföras till personalförvaltningen. Om vi inte slutar ett anställningsavtal med den sökande kommer ansökningsdokumenten att raderas automatiskt sex månader efter anmälan om beslutet om avslag eller slutförandet av ansökningsprocessen för denna position, förutsatt att strykningen inte strider mot andra legitima intressen från vår sida (till exempel lagstadgade lagringsperioder). Den rättsliga grunden för detta är artikel 6, punkt 1, bokstav b DSF. Ett annat legitimt intresse i denna mening är till exempel en bevisbörda i förfaranden enligt lagen om allmän likabehandling (se tyska AGG). Om du har samtyckt till att dina uppgifter lagras i Talent Pool under en längre tid kommer dina data att lagras i ytterligare 2 år.

Den ytterligare ansökningsprocessen hanteras av vår tjänsteleverantör Greenhouse.
Detta innebär att all din kommunicerade data kommer att överföras till Greenhouse.

Hantering av applikationsdata och procedurer av växthusgaser

Vi använder tjänsterna från företaget Greenhouse (www.greenhouse.io, Greenhouse Software Inc., 455 Broadway, New York, NY, 10013 USA) för vår applikationshantering och tillhörande processer.

Personuppgifter som görs tillgängliga för oss som en del av online-ansökningsprocessen lagras och behandlas på Greenhouse servrar i USA. Lagring och bearbetning sker på grundval av EU-modellavtalsklausuler, som också garanterar en adekvat nivå av dataskydd. Om det behövs behandlar vi dina uppgifter för att behandla din ansökan. Vi kommer inte att vidarebefordra din applikationsinformation till andra företag eller tredje parter för någon annan användning av informationen, förutom för behandling av din ansökan.

De drabbade personernas rättigheter

Enligt DSF och den tyska BDSG har du rätt till information, korrigering, radering, begränsning av behandling och dataöverföring. Om du vill hävda dina rättigheter kan du kontakta vår HR-avdelning direkt genom att skicka ett e-postmeddelande till jobs@simplesurance.de.

§ 15 Avtalets föremål

När du besöker vår webbplats använder vi den utbredda metoden TLS (Transport Layer Security)/SSL (Secure Socket Layer) i kombination med den högsta krypteringsnivån som stöds av din webbläsare. I allmänhet är detta en 256-bitars kryptering. Om din webbläsare inte stöder 256-bitars kryptering, som ett alternativ använder vi teknologin v3 på 128 bitar.
Du kan se om en enskild sida på vår webbplats överförs i krypterad form med den stängda nyckeln eller låssymbolen i webbläsarens nedre statusfält.

Dessutom använder vi lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina data mot oavsiktlig eller avsiktlig manipulation, partiell eller fullständig förlust, förstörelse eller mot obehörig åtkomst från tredje part. Våra säkerhetsåtgärder förbättras kontinuerligt i linje med den tekniska utvecklingen.

§ 16 Strykningsvillkor

Dina personuppgifter kommer att raderas såvida det inte finns lagstadgade lagringskrav, om du har gjort anspråk på radering, om uppgifterna inte längre krävs för att uppfylla det syfte för vilket de lagrades eller om lagring av dem är otillåtliga av andra juridiska skäl.

§ 17 Uppdatering och ändringar av denna dataskyddsdeklaration

Denna dataskyddsdeklaration är för närvarande giltig och är daterad mars 2021

På grund av den vidare utvecklingen av vår webbplats och erbjudanden eller på grund av ändrade juridiska eller officiella krav kan det vara nödvändigt att ändra denna dataskyddsdeklaration. Du kan ringa upp och skriva ut den aktuella dataskyddsdeklarationen på den här webbplatsen när du vill.

§ 17 Uppdatering och ändringar av denna dataskyddsdeklaration

Denna dataskyddsdeklaration är för närvarande giltig och är daterad mars 2021.

På grund av den vidare utvecklingen av vår webbplats och erbjudanden eller på grund av ändrade juridiska eller officiella krav kan det vara nödvändigt att ändra denna dataskyddsdeklaration. Du kan ringa upp och skriva ut den aktuella dataskyddsdeklarationen på den här webbplatsen när du vill.